Created by Jayden, Grant, Kendall and Mahir

Looma Dictionaryलुमा शब्दकोशलुमा शब्दकोशLooma Dictionary

Enter English word hereयहाँ अङ्ग्रेजी शब्द टाइप गर्नुहोस्यहाँ अङ्ग्रेजी शब्द टाइप गर्नुहोस्Enter English word here