Looma Clockलुमा घडीलुमा घडीLooma Clock

Created by Grant and John

Drag and drop the hour or minute hand!घण्टा वा मिनेट हात तान्नुहोस् र ड्रप गर्नुहोस्!घण्टा वा मिनेट हात तान्नुहोस् र ड्रप गर्नुहोस्!Drag and drop the hour or minute hand!